Et Kläse Haus

dirmingen607

Et Kläse Haus in da Ortsmitt

Et „Kläse Haus“ woar iwwer viel Joahr dat ältschte Haus en usrem Dorf. Als ma dat Haus im Joahr 1961 abgebroch hott woar et geschetzte 300 Joahr alt. Ma nemmt heit an, datt et „Kläse -Haus“ im Joahr 1654 gebaut wort es. Sellemols hott de Bauer Nikolaus Wagner dat Haus no seiner Hochzeit gebaut. No dem 30 järiche Krieech woar sogar mol e „School“ im „Kläse“ unergebrong. User Dorf hott jo äärisch unner em Kriesch gelitt. Iwwer vill Joahr woar dat alte „Kläse-Haus“ so ebbes wie e historisch Denkmol. Ma kann dat heit vergleiche met em „Hiwwelhaus“ en Alsweiler.Dabei woar et Kläse-Haus vill äller. Et es e schann dat et Kläse-Haus nemme do is. Ma hott et efach verpasst dat Haus zu erhalle.Vor die Derminga Leit is dat Haus awer immer noch e Begreff. De alt Keller von dem Haus gibt et heit noch. En Derminge nutzt ma denne Keller zu kulturelle Zwecke. Nadierlich werd em Herbscht dotte die „Kerb“ausgegrab. Sellemols im Joar 1999 hott ma dotte et erschte mol et Lisje und sei Hennes wachgerittelt. User Kulturverein macht äärisch vill im Kläse Keller. Em Winter kenne die Leit, em Kläse Keller, voar ihr Määre orrer Buwe de Tannebaam kaafe. De Kulturverein verkääft seit Joore sei Weihnachtsbääm dotte em Kläse-Keller. En dem alte Gewölwekeller setzte die Leit danne bis in die Naacht e nen, om zu sprooche orrer zu verzäähle. An da „Kerb“ woar am Kläse Haus emma de Teiwwel los. Domols nom zwätte Weltkrieech woar die Kerb emma mette em Dorf, vorm Kläse Haus. Kann sen dat ma dofor die Kerb jedes Joar aus em Kläse Keller holt. Et Kläse geheert äwwe zu Derminge un et es e Stick von userer Kultur. Ma kann ach san: Et Kläse Haus es die Schaukel userer Kultur !

dirmingen965

Die Kerb sellemols. Off da linka Seit sieht ma et Kläse Haus

Ortsmitte 1940

Et Kläse Haus en da Ortsmitt um 1940